SCBS INFINITE WEALTH PROGRAM

 

(28 กุมภาพันธ์ 2558) บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จำกัด และสถาบันพัฒนาผู้ประกอบการเชิงสร้างสรรค์ (CEDI) มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ร่วมกันจัดทำโครงการ SCBS Infinite Wealth Program (โครงการสร้างความมั่งคั่งอย่างยั่งยืนกับ SCBS) ซึ่งมีระยะการอบรมตั้งแต่เดือนมกราคม – พฤษภาคม 2558 ด้วยวัตถุประสงค์เพื่อผลักดันให้เกิดสังคมแห่งการเรียนรู้ นำไปสู่ความมั่งคั่ง และมุ่งมั่นพัฒนากลุ่มนักลงทุนรุ่นใหม่ เพื่อส่งเสริมการสร้างนักลงทุนที่มีคุณภาพ ซึ่งหนึ่งในหัวข้อการบรรยายของโครงการก็คือ “เพิ่มความมั่งคั่ง 360 องศา” โดยมี ดร. ปราโมทย์ เหรียญเจริญสุข แห่งนิตยสาร IAMWATCH ร่วมเป็นผู้บรรยายและให้ทัศนะในแง่ของนาฬิกา ให้กับผู้เข้าอบรมได้รับฟัง ณ คีรีมายา กอล์ฟ รีสอร์ทแอนด์สปา เขาใหญ่

 

IMG 3057 S

 

IMG 3079 S

 

IMG 3107 S

 

IMG 3113 S

 

IMG 3133 S

 

IMG 3136 S